// 2013-12-30 //   DeepSpaceRace 2.0 ist verfügbar

// 2013-04-01 //   DSRace ist im AppStore verfügbar

// 2013-03-31 //   http://www.tandt-games.de ist online

// 2013-02-20 //   DeepSpaceRace ist fertig

// 2013-02-20 //   @TandT_Games Twitter account live and tweeting

// 2013-02-11 //   T&T nun auch bei Facebook